Värdegrund

Människosyn

Sveriges Stadsmissioner står för en kristen människosyn som inspireras av den bibliska traditionen. En människosyn som värnar alla människors lika värde, oberoende av livssituation.

Människans värde är av en sådan beskaffenhet att vi inte värderas utifrån prestationsförmåga. Inte heller kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder utgör skäl för olika värde hos människan.

Människans värde är knutet till henne som unik individ, inte i betydelse olika värde, utan i betydelse att var och en av oss är unik.

I mötet med människor vill vi etablera en jämlik relation. En förutsättning för detta är en förståelse av att vi alla delar erfarenheten av att vara människa, sårbara och beroende av andra.

 

Människans val och ansvar

Människan har förmåga att välja och ta ansvar för sitt liv och sina val. Valen vi gör innebär att vi både kan lyckas och misslyckas. Att vara människa innebär även att vi begränsas t.ex. av vår hälsa, ålder, sociala, ekonomiska och politiska system

Vi kan göra val som är förgörande, fel och destruktiva. Vi kan göra val, som är konstruktiva, som bygger upp och är till glädje för oss själva och andra. Dessa val gör vi dagligen. Våra val präglas av vilka vi är, våra erfarenheter och kunskaper, som vi oupphörligt för värvar genom livet. Människans ansvar, för såväl sitt eget som andras liv, är en del av meningen med livet.

Stadsmissionen eftersträvar ett förhållningssätt som uttrycker tillit till människans förmåga att ta ansvar och som möjliggör för människor att äga makten över sitt liv.

 

Förlåtelse, nåd och försoning

Begrepp som förlåtelse, nåd och försoning är centrala i den kristna människosynen. Att förlåta måste utgå från det faktum att vi alla är ofullkomliga, där är vi alla jämlika. Nåden är unik i betydelsen att trots våra brister och tillkortakommanden finns kärlek med förlåtelse och försoning – en försoning med oss själva, med andra människor och med livet.

Försoning leder människor till en ny utgångspunkt; den ger makt och möjlighet till nya relationer och nytt ansvar. En av förutsättningarna för försoning är hoppet om en framtid. Ibland hör detta samman med att relationer helas eller avslutas.

Det finns alltid en möjlighet att börja om. Att göra ett nytt val. Att ställa till rätta. Även som organisation ska vi leva i försoning och vara beredda att ställa saker till rätta.

 

Människan söker mening

Allt verkligt liv är ett möte mellan människor. Människan blir ett subjekt i relation med andra. Människan söker gemenskap med andra och är unik i sin längtan att få skapa och bidra. Att på så sätt bli delaktig ger mening i livet. Den ofrivilliga ensamheten är destruktiv för människor. Genom det vi bidrar med blir vi tydliga re för andra. Vi har alla en del i skapelsen.

Människan söker sammanhang och mening med sitt liv. Utöver fysiska, psykiska och sociala behov finns de andliga och existentiella. Människan är meningssökande också i det som ligger utanför de mänskliga relationerna. Det existentiella behovet innebär sökandet efter vad vi djupast sätter vår tillit till.

Inspiration kan hämtas ur olika källor så som religion, humanism, kultur och politik. En människas andlighet dvs. relation med Gud, så som varje människa förstår eller uppfattar Gud, kan ha stor betydelse för att forma ett liv buret och präglat av tro, hopp, kärlek, livsmod och tillit till sig själv och andra.

Vi erbjuder sammanhang och gemenskap där förändringsprocesser kan starta. Vi erbjuder det lågmälda existentiella samtalet.

 

Relation till kyrkan

Sveriges Stadsmissioner är en del av den internationella rörelsen av stadsmissioner och ser sig som en del av den världsvida kyrkans diakonala uppdrag. Stadsmissionen verkar i ekumenisk anda tillsammans med församlingar och även i interreligiösa samarbeten.

Stadsmissionen erbjuder gemenskap och sammanhang för människor, men har inget uppdrag att bygga och driva det som i kyrkorna benämns församling.

Hjälp till som volontär

Vi på Örebro Stadsmission söker alltid nya volontärer som vill göra vår stad till en bättre plats för de mest utsatta individerna.